دستگاه شیرینگ پک ، شیرینک پک

دستگاه شیرینگ پک یا همان دسیگته شیرینک در بسته بندی محصولات استفاده می شود